• ul. Ducha Świętego 5/4, 87-100 Toruń
  • 801 112 982
  • info@fundacjazielonylisc.org

Uzyskaj zadośćuczynienie lub odszkodowanie za wypadek

Porady prawne udzielane są również e-mail info@fundacjazielonylisc.org i telefonicznie tel. (56) 657-55-40/41 , 519 843 870

 

Biorąc pod uwagę odszkodowania powypadkowe prosimy pamiętać, że na podstawie przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, poszkodowany w wypadku komunikacyjnym i drogowym ma prawo domagać się naprawienia szkody obejmującej straty, które poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono.

O skutkach wypadku drogowego należy poinformować pisemnie zakładzie ubezpieczeń, w którym ubezpieczony był pojazd sprawcy i gromadzić opis zdarzenia wypadku samochodowego zawierający dowody potwierdzające poniesione w związku z tymże wypadkiem straty (faktury, rachunki, bilety, paragony) tak by ubezpieczyciel mógł wypłacić odszkodowanie za wypadek drogowy.

 

Nawiązując do odszkodowania po wypadku drogowym zachęcamy Państwa do uważnego czytania treści umów proponowanych przez przedstawicieli firm czy kancelarii zajmujących się odpłatną pomocą w zakresie uzyskiwania odszkodowań powypadkowych.

 

Wobec częstego sygnalizowania nam wątpliwości dot. ustalonych przez lekarzy „orzeczników” powoływanych przez zakłady ubezpieczeniowe, wielkości procentowego uszczerbku na zdrowiu dla różnego rodzaju uszkodzeń ciała informujemy, że można je skonfrontować w oparciu o załącznik do Rozporządzenia M.P. i P.S. z dnia 18.12.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu …., który można odszukać wpisując w okno wyszukiwarki hasło „uszczerbek na zdrowiu”

Zadośćuczynienie a odszkodowanie, jeżeli byłeś ofiarą wypadku przysługują ci następujące roszczenia:

zadośćuczynienie

zwrot poniesionych kosztów: za zniszczone rzeczy,  leczenie, rehabilitację, dietę (o ile takowa była zalecona przez lekarza i mamy taką informacje pisemną), sprzęt ortopedyczny i medyczny, środki pielęgnacyjne, dostosowanie mieszkania do potrzeb związanych z niepełnosprawnością, dojazdy na zabiegi i wizyty lekarskie oraz koszty poniesione przez rodzinę (np. odwiedziny w szpitalu, opiekę i pomoc osoby trzeciej)

zwrot utraconych dochodów (np. tego typu zwrot przysługuje poszkodowanemu, który w następstwie wypadku utracił dochody a uzyskałby gdyby mu szkody nie wyrządzono. Przy stałym czy okresowym zatrudnieniu na podstawie umów o pracę wykazanie utraconych zarobków jest dosyć łatwe do zrealizowania. Utrata zarobków będzie bowiem stanowiła różnicę pomiędzy dochodami otrzymywanymi po wypadku w stosunku do tych otrzymywanych przed wypadkiem)

renta z tytułu zwiększonych potrzeb (np. jeżeli na skutek wypadku zwiększyły się potrzeby poszkodowanego ma prawo żądać od sprawcy szkody/ ubezpieczyciela pokrycia tych kosztów lub wypłaty renty miesięcznej. W skład roszczenia mogą wchodzić: koszty przystosowania mieszkania do warunków osoby niepełnosprawnej, specjalne wyżywienie, rehabilitacja i leczenie, inne okresowo ponoszone wydatki łącznie z dojazdami na leczenie, koszty opieki etc.)

renta wyrównawcza (jeśli całkowicie lub częściowo poszkodowany utracił zdolność do pracy zarobkowej, co powoduje zmniejszenie jego dochodów).

w razie śmierci: koszty pogrzebu, pochówku, renta, odszkodowanie (art. 446 k. c.)

Odszkodowania za wypadek samochodowy możesz dochodzić od:

 

sprawcy wypadku lub posiadacza pojazdu

firmy ubezpieczeniowej z tytułu umowy OC [art. 35 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, z dnia 22 maja 2003 r. – “art. 35. Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.”]

Sposób dochodzenia roszczeń jest następujący:

 

droga karna

droga cywilna

droga przedsądowa (postępowanie likwidacyjne przed zakładem ubezpieczeń)

droga sądowa (proces cywilny)

Pamiętaj o…!

 

Ponieważ pamięć często zawodzi, pamiętaj że w przypadku odszkodowania po wypadku samochodowym warto notować różne rzeczy związane z leczeniem i rehabilitacją!

Staraj się systematycznie kompletować wszelkie dokumenty, korespondencje, rachunki, faktury, zaświadczenia!

Nie podpisuj dokumentów, których treści nie rozumiesz, a w szczególności jeśli firma ubezpieczeniowa zaproponuje Ci „ugodę”!