• ul. Ducha Świętego 5/4, 87-100 Toruń
  • 801 112 982
  • info@fundacjazielonylisc.org

Ostatnie informacje

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin (ZAKOŃCZONY)

Uprzejmie informujemy, iż Fundacja otrzymała wsparcie finansowe ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości  na  „Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin” na rok 2014
logo-msBezpłatne porady prawne dla osób pokrzywdzonych na skutek wypadków komunikacyjnych w siedzibie Fundacji:
poniedziałek: w godz. 9.00-13.00

czwartek: w godz. 9.00-13.00

środa: w godz. 16.00-19.00

Porady prawne udzielane są również e-mail info@fundacjazielonylisc.org i telefonicznie tel. 801-112-982, (56) 657-55-40/41

Bezpłatna pomoc psychologiczna dla osób pokrzywdzonych na skutek wypadków komunikacyjnych w siedzibie Fundacji:

wtorek w godz. 16.00-18.00

czwartek w godz. 16.00-18.00

Pomoc psychologiczna udzielane jest również telefonicznie tel. 801-112-982, (56) 657-55-40/41

Ponadto Fundacja otrzymała wsparcie na pomoc osobom pokrzywdzonym na skutek wypadków komunikacyjnych na niżej wymienione działania:

– pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych – środki na ten cel zostały już wykorzystane/rozdysponowane

– pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową także na zasadach indywidualnego kształcenia

– finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny , do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby

– dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa

– finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem ww spraw – środki na ten cel zostały już wykorzystane/rozdysponowane

Celem starania się o dofinansowanie pokrzywdzony przestępstwem komunikacyjnym /lub jego bliski  musi złożyć następujące dokumenty:

a)      wniosek pokrzywdzonego/członka rodziny pokrzywdzonego* o udzielenie pomocy ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – załącznik nr 1

b)      dokumenty z wypadku (z postępowania karnego) potwierdzające, że urazy czy schorzenia są wynikiem wypadku oraz kto był jego sprawcą,

c)      ksero wypisów szpitalnych powypadkowych,

d)     informacji z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji materialno – bytowej rodziny bądź zaświadczenia o dochodach,

e)      ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (o ile takowe jest w posiadaniu),

Dodatkowo do każdego rodzaju wnioskowanej pomocy należy załączyć:

pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową także na zasadach indywidualnego kształcenia: przedłożenie dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki, informacji o kosztach kształcenia,  a w przypadku chęci rozpoczęcia nauki ofertę z 3 szkół/uczelni i uzasadnienie dlaczego tą szkołę/uczelnię wybrano a nie inną

finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny , do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby: wniosek o przyznanie dopłaty (załącznik nr 2), kopie umowy najmu lub kopie aktu notarialnego potwierdzającego własność, oświadczenie o pobieraniu bądź niepopieraniu dodatku mieszkaniowego

dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa:  udokumentowana podstawa zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (własność, umowa najmu), dokumenty potwierdzające finansowanie zadania z innych źródeł – w przypadku gdy takie występują; zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność dostosowania lokalu do potrzeb osoby niepełnosprawnej, ofertę przez wykonawców a w przypadku wyboru jednego z nich – uzasadnienie

Wszelkich informacji udziela telefonicznie, osobiście w siedzibie Fundacji i e-mail osoba pierwszego kontaktu: Alicja Czerwińska

– w godz. 8.00-15.00 w siedzibie Fundacji jak i tel. 801-112-982, 56 657 55 40/41 oraz e-mail info@fundacjazielonylisc.org

w godz. 15.00-18.00 tylko telefonicznie 509-018-139 i e-mail info@fundacjazielonylisc.org

Załączniki do pobrania:

załącznik nr 1 – wniosek o udzielenie pomocy

załącznik nr 2 – wniosek o przyznanie dopłaty do czynszu