• ul. Ducha Świętego 5/4, 87-100 Toruń
  • 801 112 982
  • info@fundacjazielonylisc.org

Głównym celem Fundacji jest działalność pożytku publicznego w zakresie organizowania wszelkich form pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i ich bliskim, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a także działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowy.

Do zadań Fundacji należy również prowadzenie działalności charytatywnej, dobroczynnej  i wszelkiego rodzaju odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:

– działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
– pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej;
– ochrony i promocji zdrowia;
– działalności charytatywnej;
– promocji i organizacji wolontariatu;
– edukacji, oświaty i wychowania;
– działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
– promocji zatrudnienia i aktywizacji osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
– działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

Działalność Fundacji skierowana jest przede wszystkim na niesienie pomocy:

– osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i ich bliskim,
– osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, zależnym,
– osobom starszym (seniorom),
– dzieciom i młodzieży,
– ofiarom przestępstw i członkom ich rodzin,
– osobom w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i zagrożonym wykluczeniem społecznym m.in. z  powodu patologii społecznych, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, pomoc integracyjna cudzoziemcom, działalność resocjalizacyjna i adaptacyjna i innych powodów.

Cele Fundacja realizuje poprzez cele szczegółowe, w tym:

– pomoc rehabilitacyjną, terapeutyczną i prawną oraz doradztwo w jej zakresie,
– współpracę z osobami i instytucjami w zakresie informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pomocy ofiarom wypadków i kolizji,
– działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym propagowanie alternatywnych, bezpiecznych form komunikacji,
– działalność edukacyjno-oświatową, w tym na rzecz wzmocnienia poszanowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
– działalność opiekuńczą,
– profilaktykę zdrowia psychicznego i somatycznego oraz uzależnień,
– wspieranie i promocję zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu,
– działania na rzecz ochrony środowiska i ekologii,
– pomoc społeczną (w szczególności przez dofinansowanie kosztów leczenia, rehabilitacji, zajęć rozwojowych, zakupu sprzętu medycznego i inwalidzkiego, zakupu leków oraz inne działania),
– przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i patologiom społecznym,
– aktywizację, integrację i reintegrację zawodową i społeczną oraz promocję zatrudnienia,
– działalność szkoleniową,
– poszukiwanie innych osób i instytucji udzielających pomocy finansowej,
– działalność informacyjną i promocyjną, w tym przez kampanie społeczne, działalność wydawniczą, organizowanie imprez, sympozjów i zebrań naukowych,
– organizowanie/współorganizowanie pomocy stypendialnej dla uzdolnionych dzieci i młodzieży,
– działalność na rzecz rodziny, rodzicielstwa, pieczy zastępczej, upowszechniania i ochrony praw dziecka, praw kobiet i mężczyzn,
– organizowanie/współorganizowanie wypoczynku, rekreacji oraz imprez,
– promocję i organizowanie wolontariatu,
– podejmowanie innych przedsięwzięć, służących realizacji celów i zadań Fundacji.

 

Statut ver. 6