• ul. Ducha Świętego 5/4, 87-100 Toruń
 • 801 112 982
 • info@fundacjazielonylisc.org

Co to jest subkonto?
Jest to wydzielona część konta, na którym w zależności od określonego w porozumieniu celu gromadzone są wpłaty na rzecz konkretnej osoby. Środki gromadzone na subkoncie pochodzą od darczyńców, do których zwraca się rodzina, przyjaciele, znajomi i osoba zainteresowana.

Refundacji mogą podlegać wydatki poniesione na:

 1. zakup lekarstw i środków medycznych
 2. rehabilitację
 3. zakup sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i pomocniczego (np. wózki inwalidzkie, protezy kończyn, ławeczki wannowe, stolik prysznicowy, siedzisko przyścienne, poręcze, uchwyty, nasadka toaletowa, wózki prysznicowe) – wraz z zaświadczeniem lekarskim o konieczności zakupu takiego środka
 4. transport Podopiecznego z i do placówki leczącej go, w tym transport opiekuna, który podróżuje wraz z podopiecznym
 5. finansowanie lub dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym (finansowany jest również pobyt jednego opiekuna – w przypadku dzieci lub osoby, która w orzeczeniu o niepełnosprawności ma wskazane konieczność pomocy osoby trzeciej)
 6. finansowanie lub dofinansowanie zakupu suplementów (konieczne specjalne zaświadczenie od lekarza)
 7. finansowanie wizyt lekarskich
 8. finansowanie diagnostyki laboratoryjnej
 9. finansowanie lub dofinansowanie operacji przeprowadzanych poza granicami Polski i koszów dojazdu na operację oraz finansowanie lub dofinansowanie pobytu jednego opiekuna w przypadku dzieci lub osoby, która w orzeczeniu o niepełnosprawności ma wskazane konieczność pomocy osoby trzeciej podczas leczenie poza granicami Polski (tylko na podstawie zaświadczenia lekarskiego o konieczności przeprowadzenia takiej operacji i oświadczeniem Wnioskodawcy o nie pokrywaniu operacji ze środków NFZ)
 10. finansowanie lub dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się po przysłaniu n/w dokumentów
  • aktualne zaświadczenie lekarskie – ważne 3 miesiące od dania wystawienia – zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności oraz wynikających z niej dysfunkcji utrudniających samodzielne funkcjonowanie,
  • projekt lub szkic i kosztorys, wymagane zgodnie z Prawem budowlanym decyzje administracyjne i inne uzgodnienia,
  • poświadczenie zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych, wydane przez właściwy urząd,
  • kopia aktu własności lokalu, umowy najmu (oryginał do wglądu), jeżeli Wnioskodawca nie jest właścicielem lokalu,
  • zgoda właściciela na przeprowadzenie likwidacji barier architektonicznych (w koniecznych przypadkach),
  • oświadczenie o dochodach wnioskodawcy i osób zamieszkałych wspólnie z wnioskodawcą
  • kosztorys i projekt
  • inne – po uzgodnieniu z Fundacją

Przykładowy zakres rzeczowy dofinansowania:

 • budowa pochylni dla osoby niepełnosprawnej umożliwiającej samodzielne opuszczenie i powrót do miejsca zamieszkania
 • zakup i montaż podnośników sufitowych, platform schodowych, schodołazów krzesełkowych lub gąsienicowych, wind przyściennych i innych urządzeń transportu pionowego
 • likwidacja progów i wyrównanie zróżnicowanych poziomów posadzek w pomieszczeniach, ułożenie posadzki z materiałów antypoślizgowych, dostosowanie otworów drzwiowych do potrzeb Wnioskodawcy
 • oporęczowanie ciągów komunikacyjnych, zakup i montaż poręczy do WC i łazienki, zakup i montaż siedziska do kabiny prysznicowej; zakup i montaż podnośnika wannowego; zakup ławeczek sawannowych
  posadzki antypoślizgowe.
 • wszelkie inne wydatki nie uwzględnione w wyżej wymienionych punktach mogą być refundowane na wyłączną pisemną prośbę Beneficjenta po uprzednim zatwierdzeniu przez Zarząd Fundacji.